MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

joi, 4 septembrie 2014

OG nr. 21/2014 - modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceOrdonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, punctele 6, 21 si 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;...............................................................................................
21. moped - autovehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la sectiunea 4 din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;................................................................................................
30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile, avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;”.
2. La articolul 6, punctul 31 se abroga.
3. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.”
4. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare
(2) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii. Autovehiculele si remorcile pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1)................................................................................................
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.”
5. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, care, prin compartimentele de specialitate, tin si evidenta acestora.”
6. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
7. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.”
8. La articolul 23, alineatele (5) si (8) se abroga.
9. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze
(2) in sensul prezentei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi profesionale;
b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile lor profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;
c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata
(3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2)
(4) Participarea la studii in cadrul unei universitati sau scoli din Romania nu implica transferul domiciliului sau al resedintei in Romania
(5) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2), precum si a studiilor in Romania se face, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 23 alin. (10), cu documente:
a) prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene sau regimul strainilor in Romania;
b) emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca persoana urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;
c) alte documente justificative, dupa caz.”
10. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta in sensul art. 231 alin. (2) sau, in cazul celor aflati la studii in Romania de cel putin 6 luni, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla adresa unde locuiesc.”
11. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de autoritatea competenta pe raza careia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica.”
12. La articolul 24, alineatele (52) si (53) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza numai dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22. (53) in cazurile prevazute la alin. (51) si (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni si care detin permis de conducere eliberat de autoritatile competente romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
13. La articolul 241 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria D1;”.
14. La articolul 241 alineatul (2), dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins: „h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si pentru categoria Tr, in anumite cazuri specifice;
i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;
j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din categoria Tb.”
15. La articolul 241, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) Cazurile specifice pentru care se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarele:
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 3.500kg;
c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mare de 750 kg.”
16. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;”.
17. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins: „(11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice. (12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament. (13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.”
18. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.”
19. La articolul 82, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul ori resedinta, dupa caz.”
20. La articolul 83, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1), precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
21. La articolul 88, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:
a) in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate;
b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
c) in interiorul unitatilor medico-legale.”
22. La articolul 88, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins: „(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport. (12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c). (13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditiile alin. (11), la unitatea medico-legala in vederea realizarii analizei toxicologice, va fi efectuat de catre politistul rutier.”
23. La articolul 97, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.”
24. La articolul 102 alineatul (1), punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;”.
25. La articolul 103, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) in cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.”
26. La articolul 106 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) cand fapta a fost urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei;”.
27. La articolul 108 alineatul (1) litera b), dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 9 si 10, cu urmatorul cuprins: „9. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta centuri de siguranta sau sunt transportate in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament;
10. nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin. (13) sau a conditiilor prevazute de regulament privind transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;”.
28. Articolul 110 se modifica dupa cum urmeaza: „Art. 110. - in cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.”
29. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;”.
30. La articolul 111, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d), la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cele mentionate la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.”
31. La articolul 114 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;................................................................................................
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.”
32. La articolul 116 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.”
33. La articolul 116, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: „(21) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, in conditiile ordinului ministrului afacerilor interne prevazut la art. 24 alin. (53), fara a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atesta o astfel de situatie. (22) in situatia in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de restituire de catre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, in baza documentului care atesta o astfel de situatie.”
34. La anexa nr. 1, litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.”
35. in cuprinsul ordonantei de urgenta, urmatoarele expresii si termeni se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) termenul „tractor” se inlocuieste cu expresia „tractor agricol sau forestier”, iar expresia „substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare” se inlocuieste cu expresia „substante psihoactive”;
b) in cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 si art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de autovehicule sau de tramvai”, „de autovehicule sau de tramvaie”, respectiv „de autovehicule si de tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”;
c) in cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) si art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul si tramvai” si „autovehicule si tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie”, dupa caz;
d) in cuprinsul art. 9 alin. (1) si (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 si 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 si 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 si 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 si 29, art. 103 alin. (1) partea introductiva si alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 si 9 si lit. c) pct. 4 si 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) si x), art. 122 lit. h) si art. 131, termenul „autovehicule”/„autovehicul”/„autovehiculelor” se inlocuieste cu expresia „autovehicule si tractoare agricole sau forestiere”/„autovehicul si tractor agricol sau forestier”/„autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere”, dupa caz;
e) in cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) si (6), art. 23 alin. (1), (2) si (31) teza intai, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva si lit. b), art. 101 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva, art. 102 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductiva, art. 111 alin. (1) lit. d) si alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 si art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule sau tramvaie” si „autovehicule ori tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”, dupa caz;
f) in cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule si remorci” se inlocuieste cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si remorci”;
g) in cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidenta normala” se inlocuieste cu expresia „locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania”.
36. Dupa articolul 137 se introduce urmatoarea mentiune: „*Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule”.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 17 si 27 intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. 1 alin. (1) (partial) din Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 28 februarie 2014.

Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botos, secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
Ministrul apararii nationale, Mircea Dusa
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
p. Ministrul transporturilor, Iulian Ghiocel Matache, secretar de stat

Bucuresti, 26 august 2014.
Nr. 21.

Un comentariu: