MAXIMA ZILEI

Nu suntem niciodata atat de invinsi pe cat ne consideram singuri.
Charles de MONTALEMBERT

Informatiile de pe acest blog au ca sursa si www.1asig.ro si www.xprimm.ro

www.okazii.ro

vineri, 7 noiembrie 2014

IMPORTANT !!! REGULI RCA 2015 !!!
 Art. 2. - În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
6. proprietar/coproprietar al vehiculului - persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identitate ale vehiculului sau în alte înscrisuri doveditoare ale dreptului de proprietate;
8. utilizator al vehiculului - persoana fizică sau juridică căreia, în baza unui contract încheiat cu proprietarul/coproprietarul, i s-a atribuit pe o anumită perioadă dreptul de folosinţă a unui vehicul;
9. vignetă - autocolantul care se aplică pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior, eliberat împreună cu poliţa de asigurare RCA.
Art. 3. - (1) Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă sunt autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii speciale:
f) desfăşoară activitatea privind încheierea asigurării obligatorii RCA numai la:
(i) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor, ale intermediarilor de asigurări;
(ii) sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale potenţialilor asiguraţi persoane juridice;
(iii) domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a potenţialilor asiguraţi persoane fizice.
Art. 9. - Asigurătorii RCA au obligaţia de a publica pe site şi de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor păgubite accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor, precum şi informaţii privind personalul de specialitate responsabil cu desfăşurarea activităţii de constatare şi lichidare a daunelor auto.
Art. 15. - (1) Se consideră că un vehicul este asigurat, dacă proprietarul acestuia are încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, cu valabilitate în limitele teritoriale prevăzute la art. 11pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral, denumit în continuare asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto sau asigurarea obligatorie RCA.
Art. 16. - (1) La încheierea asigurării obligatorii RCA, asigurătorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, 7
denumită în continuare poliţa de asigurare RCA, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.
(3) Asigurătorii RCA au obligaţia să solicite toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, şi să verifice corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia, precum și dovada înregistrării fiscale a vehiculului pe numele noului proprietar, pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România.
Art. 17. - (1) Dovada existenţei asigurării obligatorii RCA, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie:
a) poliţa de asigurare RCA emisă de asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, precum şi vigneta aplicată pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
(3) În cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, proprietarii sau utilizatorii vehiculelor înmatriculate ori înregistrate, care staţionează în mod obişnuit pe teritoriul României, au obligaţia să prezinte poliţa de asigurare RCA valabilă sau, în afara teritoriului României, documentul internaţional de asigurare.
Art. 19. - Asigurarea obligatorie RCA se încheie pe perioadă determinată astfel:
a) pentru vehiculele înmatriculate ori înregistrate în România, anual ori semestrial, după caz;
b) pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării permanente în România, anual ori semestrial, după caz, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său;
c) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre, pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
d) pentru vehiculele care se înmatriculează temporar după cum urmează:
(i) pentru vehiculele de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară, anual ori semestrial, în perioada înmatriculării temporare, dacă proprietarul face dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele său, mai puţin în situaţiile în care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe;
(ii) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
e) pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
f) pe perioada autorizaţiei de circulaţie pentru probe, anual.
(5) Tarifele de primă pot fi modificate după minimum un an de la ultima notificare, cu excepţia indexărilor sau a majorărilor pe anumite categorii de riscuri.
Art. 22. - (1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a asigura accesul potenţialilor clienţi la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediul social al acestuia şi la unităţile teritoriale, precum şi de a oferi toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.
(2) Asigurătorii RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară, înscrise în poliţa de asigurare şi în documentul de plată al primei de asigurare.
(3) Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA are obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat.
(4) Este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA, cu excepţia asigurărilor facultative care acoperă riscuri asociate riscurilor acoperite prin poliţa RCA.
(5) Aplicaţia utilizată în punctele de vânzare pentru calculul primei de asigurare trebuie să ia în considerare toate criteriile stabilite de asigurător în tariful de primă.
(6) Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat.
(7) Oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:
a) prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, ce va fi menţionată pe poliţa de asigurare;
d) data până la care oferta este valabilă.
(8) Prevederile prezentului articol sunt obligatorii şi pentru aplicaţiile website utilizate de asigurători şi intermediari pentru vânzarea asigurărilor RCA.
(9) Asigurătorii RCA nu pot încheia poliţe de asigurare RCA a căror dată de intrare în valabilitate depăşeşte 30 de zile de la data emiterii acesteia.
Riscurile acoperite şi excluderile
Art. 26. - (1) Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă. Fără a se depăşi limitele de despăgubire prevăzute în contractul de asigurare RCA, în condiţiile în care evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri în formă bănească pentru:
a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) pagube materiale;
c) pagube reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;
d) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana păgubită.
(2) Indiferent de locul în care s-a produs accidentul de vehicul - pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice, în incinte şi în orice alte locuri, atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării vehiculului asigurat, asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru:
1. prejudiciul produs de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat vehiculul, inclusiv pentru prejudiciul produs din cauza desprinderii accidentale a remorcii, semiremorcii ori a ataşului tractat de vehicul;
2. prejudiciul produs din culpa conducătorului vehiculului asigurat, inclusiv în cazurile în care la data accidentului conducătorul vehiculului:
a) a condus vehiculul fără consimţământul explicit sau implicit al asiguratului;
b) nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv;
c) nu a respectat obligaţiile legale de ordin tehnic cu privire la starea şi siguranţa vehiculului respectiv;
3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanţelor, materialelor sau a obiectelor transportate;
4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau membrilor familiei conducătorului auto, cu excepţia despăgubirilor solicitate de către conducătorul auto vinovat de producerea accidentului;
5. prejudiciile provocate terţilor, drept consecinţă a deschiderii uşilor vehiculului, în timpul mersului sau atunci când vehiculul este oprit ori staţionează, de către pasagerii acestuia, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.
Art. 27. - Asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru:
1. cazurile în care proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului vinovat nu are răspundere civilă, dacă accidentul a fost produs:
a) într-un caz de forţă majoră;
b) din culpa exclusivă a persoanei păgubite;
c) din culpa exclusivă a unei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2) pct. 5;
2. prejudiciile produse bunurilor aparţinând conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului, precum şi cele produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicită aceste despăgubiri;
3. următoarele situaţii:
a) prejudiciile au fost produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dacă au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat în proprietatea sau utilizat de aceeaşi persoană fizică sau juridică şi care este condus de un prepus al aceleiaşi persoane juridice ori de o altă persoană pentru care răspunde persoana fizică sau persoana juridică;
b) bunul avariat şi vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al soţilor;
c) bunul avariat este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
4. prejudiciile cauzate în situaţiile în care nu se face dovada valabilităţii la data accidentului a asigurării obligatorii RCA sau asigurătorul RCA nu are răspundere;
5. partea din prejudiciu care depăşeşte limitele de despăgubire stabilite prin poliţa de asigurare RCA, produs în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de numărul persoanelor răspunzătoare de producerea prejudiciului;
6. amenzile de orice fel şi cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului;
7. cheltuielile făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul vehiculului asigurat, răspunzător de producerea prejudiciului, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluţionat şi latura civilă;
8. sumele pe care conducătorul vehiculului răspunzător de producerea prejudiciului este obligat să le plătească proprietarului sau utilizatorului care i-a încredinţat vehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui vehicul;
9. prejudiciile produse bunurilor transportate, dacă între proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducătorul auto răspunzător şi persoanele păgubite a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate în vehiculul cu care s-a produs accidentul, dacă asigurătorul poate dovedi că persoanele păgubite ştiau că vehiculul respectiv era furat;
11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalaţiile montate pe vehicule, atunci când acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalaţii de lucru;
12. prejudiciile produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi de descărcare, acestea constituind riscuri ale activităţii profesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive, ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul în timpul unui atac terorist sau război, dacă evenimentul are directă legătură cu respectivul atac sau război;
15. pretenţiile ca urmare a diminuării valorii bunurilor după reparaţie.
Art. 28. - (1) În situaţia în care persoana păgubită a contribuit din culpă la producerea accidentului sau la mărirea prejudiciului, cel chemat să răspundă va fi ţinut răspunzător numai pentru partea din prejudiciu care îi este imputabilă - culpa comună. În astfel de situaţii întinderea răspunderii fiecărei persoane va fi cea constatată prin orice mijloc de probă.
(2) În situaţia în care nu se poate stabili întinderea răspunderii fiecărei persoane, aceasta se va stabili în cote egale, în raport cu numărul părţilor implicate în accident, fiecare parte având dreptul la despăgubire în proporţia în care nu s-a făcut răspunzătoare de producerea accidentului.
Art. 29. - (1) Răspunderea asigurătorului RCA începe:
a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea poliţei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care îşi îndeplineşte obligaţia încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia;
b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabilă la momentul încheierii asigurării;
c) din momentul eliberării documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizaţiei provizorii de circulaţie sau a înmatriculării/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate.
(2) În cazul înstrăinării unui vehicul în baza unor acte civile sub semnătură privată, pentru care există o asigurare obligatorie RCA valabilă, această asigurare rămâne în vigoare până la data dobândirii calităţii de titular al înmatriculării/înregistrării vehiculului de către noul proprietar. În cazul în care noul proprietar deţine o asigurare obligatorie RCA pe numele său, aceasta va fi considerată valabilă chiar dacă nu s-a efectuat procedura de înmatriculare/înregistrare pe numele său.
Art. 30. - Răspunderea asigurătorului RCA încetează la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA sau anterior acestei date în momentul radierii din evidenţa circulaţiei ori la data la care asiguratul depune la asigurător documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul asigurat.
Art. 31. - (1) Pentru vehiculele care se radiază din circulaţie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, prima de asigurare aferentă perioadei cuprinse între data începerii şi data încetării răspunderii asigurătorului RCA se calculează prin însumarea primelor lunare stabilite în tariful de prime al asigurătorului RCA, corespunzător numărului de luni întregi de asigurare cuprinse în perioada de valabilitate a asigurării. Orice fracţiune de lună este considerată lună întreagă.
(2) În situaţiile menţionate la alin. (1), asigurătorul este obligat să restituie asiguratului, în termen de maximum 10 zile de la cererea scrisă a acestuia, însoţită de documentele doveditoare, diferenţa dintre prima de asigurare plătită şi cea calculată conform alin. (1), numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării. În cazul în care asigurătorul RCA este obligat la plata unor despăgubiri pentru evenimente acoperite prin poliţa de asigurare, asigurătorul este îndreptăţit să recupereze de la asigurat prima de asigurare restituită acestuia la cerere.
Art. 32. - În cazul în care asiguratul nu respectă obligaţia de a înştiinţa asigurătorul RCA cu privire la modificarea informaţiilor cuprinse în poliţa de asigurare, referitoare la vehicul şi la proprietarul sau utilizatorul acestuia, asigurătorul RCA nu va fi obligat să returneze diferenţa de primă plătită.
Art. 34. - (1) Asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului şi să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigaţiilor referitoare la acest eveniment să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător.
(2) Asiguratul este obligat să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA, în scris, cu privire la faptul că:
a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta;
b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs şi să informeze asigurătorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum şi la rezultatul acestora;
c) partea prejudiciată şi-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre acest lucru;
d) informaţiile înscrise în poliţa de asigurare RCA au suferit modificări intervenite în timpul valabilităţii asigurării.
Art. 35. - Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, să ofere părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea pretențiilor de despăgubire, în special numele şi prenumele şi locul de rezidenţă ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; numele, prenumele şi locul de rezidenţă sau denumirea, sediul proprietarului ori utilizatorului vehiculului; denumirea, sediul asigurătorului care a emis poliţa de asigurare RCA, seria şi numărul poliţei de asigurare RCA, precum şi numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

joi, 4 septembrie 2014

OG nr. 21/2014 - modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publiceOrdonanta Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 29 august 2014.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, punctele 6, 21 si 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat in mod obisnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau marfurilor. Vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, precum si tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule;...............................................................................................
21. moped - autovehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la sectiunea 4 din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;................................................................................................
30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile, avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini autopropulsate;”.
2. La articolul 6, punctul 31 se abroga.
3. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.”
4. La articolul 13, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 13. - (1) Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a troleibuzelor, precum si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare
(2) Autovehiculele, remorcile si tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se inregistreaza la aceste institutii. Autovehiculele si remorcile pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1)................................................................................................
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule, remorci sau tractoare agricole ori forestiere li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.”
5. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decat cele prevazute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza la nivelul primarilor comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, care, prin compartimentele de specialitate, tin si evidenta acestora.”
6. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
7. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 20. - (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.”
8. La articolul 23, alineatele (5) si (8) se abroga.
9. Articolul 231 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta in Romania ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze
(2) in sensul prezentei ordonante de urgenta, pentru procedurile aferente permisului de conducere, au domiciliul sau resedinta in Romania persoanele care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile intr-un an calendaristic la o adresa sau la adrese din Romania datorita unor legaturi personale si profesionale ori datorita unor legaturi personale care releva legaturi stranse cu adresa sau adresele din Romania, daca persoanele nu au legaturi profesionale;
b) revin periodic la o adresa din Romania datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, deoarece legaturile lor profesionale sunt intr-un loc diferit de cel al legaturilor personale;
c) locuiesc in mod obisnuit la o adresa din Romania datorita legaturilor personale cu adresa respectiva, desi locuiesc temporar si in alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni cu durata determinata
(3) Persoanele care si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Romania potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita obtinerea permisului de conducere autoritatilor competente sa le examineze, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2)
(4) Participarea la studii in cadrul unei universitati sau scoli din Romania nu implica transferul domiciliului sau al resedintei in Romania
(5) Dovada incadrarii in una dintre situatiile prevazute la alin. (2), precum si a studiilor in Romania se face, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevazut la art. 23 alin. (10), cu documente:
a) prevazute de actele normative care reglementeaza domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene sau regimul strainilor in Romania;
b) emise de institutia/institutiile de invatamant, acreditata/acreditate in conditiile legii, care sa ateste ca persoana urmeaza studii in Romania de cel putin 6 luni;
c) alte documente justificative, dupa caz.”
10. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta pe raza careia solicitantii isi au domiciliul ori resedinta in sensul art. 231 alin. (2) sau, in cazul celor aflati la studii in Romania de cel putin 6 luni, de catre autoritatea competenta pe raza careia se afla adresa unde locuiesc.”
11. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), candidatii care solicita obtinerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum si candidatii cu dizabilitati fizice pot fi examinati de autoritatea competenta pe raza careia se afla scoala de conducatori auto autorizata unde acestia au absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica.”
12. La articolul 24, alineatele (52) si (53) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o noua valabilitate administrativa se realizeaza numai dupa efectuarea examinarii medicale prevazute la art. 22. (53) in cazurile prevazute la alin. (51) si (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizeaza fara sustinerea unui nou examen, la cererea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2) ori care dovedesc ca se afla la studii in Romania de cel putin 6 luni si care detin permis de conducere eliberat de autoritatile competente romane, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
13. La articolul 241 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) permisele de conducere eliberate pentru categoria A sunt valabile si pentru categoriile A1 si A2, cele eliberate pentru categoria B sunt valabile si pentru categoria B1, cele eliberate pentru categoria C sunt valabile si pentru categoria C1, iar cele eliberate pentru categoria D sunt valabile si pentru categoria D1;”.
14. La articolul 241 alineatul (2), dupa litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins: „h) permisele de conducere eliberate pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE sunt valabile si pentru categoria Tr, in anumite cazuri specifice;
i) permisele de conducere eliberate numai pentru categoria Tr sunt valabile si pentru ansamblul format dintr-un vehicul din categoria Tr si una sau doua remorci;
j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile si pentru vehiculele din categoria Tb.”
15. La articolul 241, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) Cazurile specifice pentru care se considera indeplinita conditia prevazuta la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt urmatoarele:
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
b) permisul de conducere pentru categoria BE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 3.500kg;
c) permisul de conducere pentru categoria C este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;
d) permisul de conducere pentru categoria CE este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata sa fie mai mare de 750 kg.”
16. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;”.
17. La articolul 36, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins: „(11) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta trebuie sa informeze pasagerii cu privire la obligatia legala de a le purta in timpul circulatiei pe drumurile publice. (12) Conducatorii de autovehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta au obligatia sa se asigure ca, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poarta centurile de siguranta sau sunt transportati numai in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament. (13) Conducatorilor de autovehicule le este interzis sa transporte copii in varsta de pana la 3 ani in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta, cu exceptia celor destinate transportului public de persoane, precum si a taxiurilor daca in acestea din urma ocupa orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata, in conditiile prevazute in regulament. Copiii cu varsta de peste 3 ani, avand o inaltime de pana la 150 cm, pot fi transportati in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta doar daca ocupa, pe timpul transportului, orice alt loc decat cel de pe scaunul din fata.”
18. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinand Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si Administratiei Nationale a Penitenciarelor.”
19. La articolul 82, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta in Romania pot sa isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta pe raza careia au domiciliul ori resedinta, dupa caz.”
20. La articolul 83, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile prevazute la alin. (1), precum si cele a caror valabilitate este recunoscuta de Romania in mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul sau resedinta in Romania in sensul art. 231 alin. (2), pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
21. La articolul 88, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 88. - (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale:
a) in interiorul unitatilor de asistenta medicala autorizate;
b) in ambulante avand echipaj cu medic ori autospeciale cu aceasta functie apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare;
c) in interiorul unitatilor medico-legale.”
22. La articolul 88, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins: „(11) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregatire medicala de specialitate din echipajul ambulantei sau autospecialei apartinand Serviciului mobil de urgenta, reanimare si descarcerare, care intervine la evenimentele in legatura cu traficul rutier, poate recolta mostre biologice in masura in care prin aceasta nu se afecteaza acordarea asistentei medicale de urgenta sau de prim ajutor, precum si in situatia in care persoana implicata intr-un accident de circulatie refuza transportul de urgenta la o unitate sanitara sau starea sa de sanatate nu impune acest transport. (12) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit art. 125 lit. c). (13) Transportul mostrelor biologice, recoltate in conditiile alin. (11), la unitatea medico-legala in vederea realizarii analizei toxicologice, va fi efectuat de catre politistul rutier.”
23. La articolul 97, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Perioada in care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se considera perioada de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce.”
24. La articolul 102 alineatul (1), punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „27. transportul animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;”.
25. La articolul 103, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(6) in cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau isi are resedinta in sensul art. 231 alin. (2) ori, dupa caz, locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania, in termen de 5 zile de la primirea instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.”
26. La articolul 106 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) cand fapta a fost urmarita ca infractiune contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei;”.
27. La articolul 108 alineatul (1) litera b), dupa punctul 8 se introduc doua noi puncte, punctele 9 si 10, cu urmatorul cuprins: „9. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul de se asigura ca persoanele minore poarta centuri de siguranta sau sunt transportate in dispozitive de fixare in scaune pentru copii omologate, in conditiile prevazute de regulament;
10. nerespectarea dispozitiilor art. 36 alin. (13) sau a conditiilor prevazute de regulament privind transportul copiilor in autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta;”.
28. Articolul 110 se modifica dupa cum urmeaza: „Art. 110. - in cazul in care impotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art. 108 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe intreaga perioada cat dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.”
29. La articolul 111 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) si la art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;”.
30. La articolul 111, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si d), la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din prezenta ordonanta de urgenta, precum si in cele mentionate la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal, dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.”
31. La articolul 114 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 334 alin. (2) si (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) si (4) din Codul penal;................................................................................................
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.”
32. La articolul 116 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta prevazuta la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.”
33. La articolul 116, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins: „(21) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnarii pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, in conditiile ordinului ministrului afacerilor interne prevazut la art. 24 alin. (53), fara a mai sustine examen si cu prezentarea documentului care atesta o astfel de situatie. (22) in situatia in care anularea permisului de conducere nu a fost dispusa pana la depunerea cererii de restituire de catre titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infractiune care a fost dezincriminata, in conditiile art. 4 din Codul penal, seful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, in baza documentului care atesta o astfel de situatie.”
34. La anexa nr. 1, litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.”
35. in cuprinsul ordonantei de urgenta, urmatoarele expresii si termeni se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
a) termenul „tractor” se inlocuieste cu expresia „tractor agricol sau forestier”, iar expresia „substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare” se inlocuieste cu expresia „substante psihoactive”;
b) in cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 si art. 22 alin. (3) lit. b), expresiile „de autovehicule sau de tramvai”, „de autovehicule sau de tramvaie”, respectiv „de autovehicule si de tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie”;
c) in cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) si art. 125 lit. c), expresiile „autovehicul si tramvai” si „autovehicule si tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai” sau „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie”, dupa caz;
d) in cuprinsul art. 9 alin. (1) si (6), art. 22 alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 alin. (1) pct. 4, 8 si 12, art. 100 alin. (1) pct. 5, 6, 7 si 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 10 si 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 si 29, art. 103 alin. (1) partea introductiva si alin. (8), art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 1 si 9 si lit. c) pct. 4 si 5, art. 112 alin. (1) lit. m), n) si x), art. 122 lit. h) si art. 131, termenul „autovehicule”/„autovehicul”/„autovehiculelor” se inlocuieste cu expresia „autovehicule si tractoare agricole sau forestiere”/„autovehicul si tractor agricol sau forestier”/„autovehiculelor si tractoarelor agricole sau forestiere”, dupa caz;
e) in cuprinsul art. 22 alin. (1), (2) si (6), art. 23 alin. (1), (2) si (31) teza intai, art. 25 alin. (1), art. 28, art. 78, art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva si lit. b), art. 101 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva, art. 102 alin. (2) si alin. (3) partea introductiva, art. 103 alin. (1) lit. c), alin. (11) si (2), art. 106 alin. (2), art. 108 alin. (1) partea introductiva, art. 111 alin. (1) lit. d) si alin. (4), art. 112 alin. (1) lit. l), art. 119 si art. 122 lit. q), expresiile „autovehicul sau tramvai”, „autovehicule sau tramvaie” si „autovehicule ori tramvaie” se inlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai” ori „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie”, dupa caz;
f) in cuprinsul art. 82 alin. (1), (2), (4), expresia „autovehicule si remorci” se inlocuieste cu expresia „autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si remorci”;
g) in cuprinsul art. 103 alin. (8), expresia „rezidenta normala” se inlocuieste cu expresia „locuieste, in situatia persoanelor aflate la studii in Romania”.
36. Dupa articolul 137 se introduce urmatoarea mentiune: „*Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule”.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III. - Prevederile art. I pct. 17 si 27 intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. 1 alin. (1) (partial) din Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 28 februarie 2014.

Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botos, secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
Ministrul apararii nationale, Mircea Dusa
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
p. Ministrul transporturilor, Iulian Ghiocel Matache, secretar de stat

Bucuresti, 26 august 2014.
Nr. 21.